Wat heeft EVA bereikt


Dit heeft EVA, samen met haar coalitiegenoten, bereikt in de periode 2016-heden:

Albrandswaard in beweging. De gemeenteraad stelt startnotitie ‘Albrandswaard in beweging’ vast. Hiermee maken we een concrete start met een belangrijk EVA speerpunt in deze coalitie. In navolging op het rekenkamer rapport willen wij dat er een duidelijk kader waarom de gemeente welke sporten financieel ondersteund. Daarbij hoort ook een duidelijke uitleg welk maatschappelijk effect of doel de gemeente wenst te bereiken met deze bijdrage aan verenigingen. Een nieuwe term in dit kader is Maatschappelijk Verantwoord Verenigen.

Opvang statushouders. Ook Albrandswaard wordt geconfronteerd met de gevolgen van de vluchtelingenopvang. Inmiddels krijgen alle gemeenten in Nederland zogenaamde ‘ statushouders’ toegewezen. Dat zijn mensen die na een asielprocedure een verblijfsvergunning hebben gekregen. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om hier huisvesting en begeleiding voor te organiseren. Het college heeft in overleg met de gemeenteraad de ruimte om hier invulling aan te geven. Overigens is deze invulling zeker niet vrijblijvend. Albrandswaard heeft, in tegenstelling tot veel regio gemeenten, tot nu toe beperkt invulling gegeven aan de opgelegde taakstelling. Handelen is daarmee vereist, aangezien de regie op dit onderwerp ook overgenomen kan worden. Het voornemen is om woningen toe te voegen aan het bestand van sociale huurwoningen. Waarbij statushouders instromen via het woning aanbod over de gemeente. Echter moet ook op korte termijn worden voorzien in woningen. De raad heeft verzocht om bij voorkeur de opvang niet te clusteren. De komende periode volgt duidelijk hoe woningbouw wordt gerealiseerd en of dit zonder clustering ook mogelijk is.

Starterslening. Enkele jaren terug heeft EVA het initiatiefvoorstel opgesteld voor introductie van de starterslening. Dit initiatief, waarin Albrandswaardse jongeren meer mogelijkheden krijgen voor het kopen van een woning in Albrandswaard middels steun vanuit de gemeente, is toen met een grote raadsmeerderheid aangenomen. Inmiddels is de starterslening alweer enige tijd een feit. En met resultaat, want het college heeft ons geïnformeerd dat de starterslening goed gebruikt is. De middelen zijn beperkt maar de lening is inmiddels meermaals gebruikt en het beschikbare geld is nu bijna volledig gereserveerd voor jongeren die daarmee een woning in Albrandswaard hebben kunnen kopen. Er komt weer geld beschikbaar wanneer de huidige leningen worden afgelost. Zo zie je maar dat je als raadslid direct van betekenis kunt zijn voor inwoners van Albrandswaard.

Dit heeft EVA, samen met haar coalitiegenoten, bereikt in de periode 2010-2014:

Realisatie van de verkoop van CAI Albrandswaard; met de opbrengst van € 9 miljoen is een deel van de schulden van de gemeente afgelost.

Aanleg van glasvezel voor alle huishoudens in de gemeente; niet in zeven jaar, maar in twee jaar tijd.

Gezond maken van de financiën (en het grondbedrijf) van Albrandswaard, zonder extra verhoging van OZB; afbouw schulden, verkoop niet strategische bezittingen, versterking van het weerstandsvermogen.

Openhouden zwembad Albrandswaard (komende  vijf jaar). Dankzij de nu gezonde financiële situatie van de gemeente, is uit het overschot op de jaarrekening van 2012 geld vrij gemaakt voor de financiering van het zwembad in 2014.

Samen met inwoners zijn de volgende projecten van start gegaan:

  • De Buurt Bestuurt in Poortugaal-Zuid;
  • Buurtpreventie;
  • In Portland, de Wijkonderneming;
  • In Rhoon-Noord (naast buurtpreventie ook onderhoud openbare ruimte en WMO-coördinatie);
  • In de Boekenstal in Poortugaal.

EVA heeft het initiatief genomen voor de aanpak van de Rhoonse Gifstort (nabij Rhoonse Grienden). Alle betrokken partijen hebben uiteindelijk hun verantwoordelijkheid genomen en hun handtekening gezet onder een gezamenlijke aanpak.

In overleg met inwoners heeft EVA een alternatief geboden voor de bouw van een grote sportschool in Portland. Daarmee is het “trapveldje” voor de jeugd gered.

Betrekken inwoners bij gemeentelijke plannen. In een Database Deskundige Burgers zijn 150 inwoners opgenomen die hun kennis ter beschikking stellen aan de gemeente.

Ombudsfunctie EVA Dichtbij: laagdrempelig en gemakkelijk benaderbaar en indien nodig ook actiegericht. De politiek van EVA staat dicht bij de inwoners, een luisterend oor voor inwoners, waar onderwerpen aan de orde zijn gekomen als: groenvoorziening, uitbaggeren van sloten, fietsenstalling Poortugaal, verkeersgevaarlijke situaties, milieuparken, bestickering kliko’s, jeugdzaken Foekepot en Sordino, zorghotel, inleveren oude kleding, boerderij Verhoeff, etc., etc.

Er is een Gezondheidscentrum gebouwd met daarin ook een Centrum voor Jeugd en Gezin.  Onder aanvoering van de EVA wethouder Rombout heeft de gemeente Albrandswaard een goed CJG gebouw. Het centrum is geheel gericht op de toekomst met de daarbij behorende veranderingen in de wetgeving. Alle partijen die ook maar iets met jeugd of gezin te maken hebben zijn hierin vertegenwoordigd.

De eerder vastgelopen Centrumontwikkeling Rhoon is weer op gang gebracht.

Opstellen toekomstvisie Albrandswaard 2025, samen met burgers. Dit heeft veel nieuwe initiatieven opgeleverd. Totaal bijna 300 ideeën waarvan er inmiddels enkele worden uitgevoerd.

Klepperwei. Door de Argosgroep zal een nieuw verzorgingshuis gebouwd worden in Essendael. Dat schept ruimte op de plaats van de huidige Klepperwei voor voorzieningen die het langer zelfstandig wonen van ouderen ondersteunt.

Aanleg ruiterpaden in bos Valckesteyn, tussen Dorpsdijk en Molendijk; een initiatief voortgekomen uit EVA Dichtbij.

Stimuleren initiatieven van burgers: Stichting Algemeen Belang Albrandswaard, Energie Collectief Albrandswaard, Dorpsbedrijf, Wijk- en buurtbus.

Initiatief startersleningen. Starters op de woningmarkt van Albrandswaard kunnen uit een speciaal fonds bij de gemeente een lening krijgen om een huis te kopen.

Actief arbeidsmarktbeleid, waardoor het aantal mensen in de WWB niet verder is toegenomen, maar (tegen de landelijke trend in) langzaam afneemt; actieve bemiddeling tussen werkzoekenden en bedrijven (tientallen mensen hebben vacatures vervuld bij lokale bedrijven).

Het Jongeren Centrum Albrandswaard is grondig opgeknapt.

Ontwikkelen economische visie. Er zijn bedrijven aangetrokken die passen binnen de belangrijke economische clusters in Albrandswaard, o.a.: haven- en scheepvaartkantoren (langs Groene Kruisweg), handel en dienstverlening gericht op Mainport Rotterdam (Overhoeken), logistieke bedrijven (Distripark Eemhaven), Zorginstellingen.

Groenvoorzieningen. EVA maakt zich, samen met de Bomenridders (spin-off van EVA) sterk voor het behoud en de uitbreiding van het groen in de gemeente. Met name het planten van bomen en het onderhoud van het groen heeft prioriteit.

Opzet brede school, een samenwerkingsverband tussen scholen en andere organisaties en instellingen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen.

Realisatie schoollokalen in Portland in samenwerking met omwonenden.

WMO: het terugbrengen van de kosten huishoudelijk werk en vervoer door verantwoordelijkheid te geven aan inwoners die dat aankunnen.

Parkeeronderzoek centrum Rhoon

EVA Op Straat: het hele jaar door is EVA op straat te vinden om inwoners vragen te stellen over actuele politieke onderwerpen, onder het motto “eerst vragen, dan doen”. Dit levert input voor in te nemen standpunten van EVA in de raadsvergaderingen. Zo is EVA altijd in direct contact met de inwoners van Albrandswaard.