Welkom bij EVA!


EVA is de grootste lokale politieke beweging van Albrandswaard. EVA is als lokale partij ongebonden en onafhankelijk van landelijke politieke partijen. De enige aan wie wij verantwoording afleggen, dat bent u, de inwoner van Albrandswaard. EVA staat voor nuchtere en eerlijke politiek zonder spelletjes, waarin het belang van onze inwoners altijd voorop staat. Wat ons onderscheidt van de andere partijen in Albrandswaard, is vooral de manier waarop wij politiek bedrijven.
Ons motto is al sinds jaar en dag: “EERST VRAGEN, DAN DOEN!” en dat zal ook altijd zo blijven. Want alleen als we weten wat onze inwoners willen en vinden, kunnen we de juiste besluiten nemen. En met inwoners bedoelen we ook echt alle inwoners van Albrandswaard en niet alleen de mensen die de weg naar de gemeenteraad nu al wel weten te vinden. EVA is daarom zichtbaar en benaderbaar. U vindt ons op straat, tijdens politieke cafés en in de zalen van het gemeentehuis. EVA beschikt over gemeenteraadsleden die het vak van het raadslid verstaan en onze samenleving kennen. Onze raadsleden zoeken actief naar wat u belangrijk vindt en hebben er plezier in om u te ontmoeten en om uw ideeën te horen. Hiertoe organiseren we iedere maand een spreekuur per kern, waar u met uw vragen en opmerkingen over de Albrandswaardse politiek terecht kunt.
EVA gelooft in een leefbare samenleving, waarin we ruimte bieden aan de inwoners om eigen initiatieven te ontplooien. U weet wat goed is voor uw straat, buurt, sportvereniging of culturele instelling. De gemeente is er om initiatieven van burgers te ondersteunen en lokale burgerinitiatieven worden gestimuleerd.
Uiteraard moet de burger ook kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente, waar en wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, werk en inkomen. Vanzelfsprekend moet gerekend kunnen worden op een efficiënt werkende gemeente, die haar wettelijke taken gewoon goed uitvoert.
Zo ziet EVA het liefst dat onze gemeente functioneert. Met u als centrale speler, die zelf initiatief neemt en een gemeente die de randvoorwaarden schept om u daar zo goed als mogelijk bij te ondersteunen. Want de gemeente is er voor u, niet andersom.
EVA gelooft in samen dingen voor elkaar brengen. Dat geldt ook voor de Gemeenteraad. Partijen moeten stoppen met hun onderlinge vetes en via vernieuwende manieren van besturen zoals de raadsbrede agenda, u zo goed mogelijk vertegenwoordigen.
Tegelijk ziet EVA de lokale samenleving vooral goed functioneren wanneer u als inwoner ook wat teruggeeft aan de samenleving en wel uw ideeën en uw inzet bij het oplossen van de vraagstukken van alledag. EVA gelooft in een lokale samenleving waarin inwoners zich inzetten voor onze verenigingen, stichtingen en organisaties. En voor elkaar. Samen kan er meer bereikt worden dan alleen en alleen samen zorgen we ervoor dat Albrandswaard de mooiste gemeente van de regio Rijnmond blijft.