Welkom bij EVA!


EVA staat voor de beweging Echt Voor Albrandswaard (EVA). EVA is niet gebonden aan landelijke politieke partijen en hoeft ook geen rekening te houden met de landelijke politieke agenda van de gevestigde partijen. EVA kent maar één belang: het belang van Albrandswaard en haar inwoners. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen zich tot EVA aangetrokken voelen.

EVA is een lokale politieke partij voor iedereen die het beste voor heeft met Albrandswaard en haar woonkernen Poortugaal, Portland en Rhoon. Wat EVA betreft is Albrandswaard een unieke gemeente in de regio Rotterdam. En dat unieke karakter moeten we met elkaar zien te behouden.

EVA staat voor een “dorpsgroene agenda”. Wat Albrandswaard in de ogen van EVA zo uniek maakt is haar dorpse, groene karakter in een roerige stadse regio. Kleinschaligheid, het groen in de woonkernen, het polderlandschap en het gevoel dat we elkaar hier nog kennen. Een rijk verenigingsleven en een veilige plek voor het opgroeien van kinderen, een sterke sociale samenhang.

EVA koos voor een unieke politieke formule: “Eerst vragen, dan doen”. Daarom staan wij ook in winkelcentra en op markten en organiseren wij politieke cafés om te luisteren naar wat u belangrijk vindt voor onze gemeente. Niet alleen in verkiezingstijd, maar het hele jaar door. Uw mening telt bij EVA. Dat klinkt simpel en dat is het eigenlijk ook!

Maar de maatschappij verandert, dus EVA ook.

Van “EERST VRAGEN, DAN DOEN!” via “RUIM BAAN VOOR BEWONERS INITIATIEVEN!” naar “EERST DOEN, DAN VRAGEN!”

Toen EVA in 2006 voor de eerste keer meedeed aan de verkiezingen van de gemeenteraad was de slogan “EERST VRAGEN, DAN DOEN!”. Dit was een reactie op de ontwikkeling van gemeentelijk beleid, zonder tijdige inspraak van burgers. Kortom EVA stond voor een aanpak waarbij eerst het gesprek en het overleg met burgers wordt aangegaan, voordat tot besluitvorming wordt gekomen!

Dat deze aanpak aansprak werd bevestigd door de verkiezingsuitslag. EVA werd de grootste partij met een kwart van de stemmen. Na vier jaar gedwongen oppositie kwam EVA versterkt terug, met een derde van de stemmen en zeven raadszetels. In de raadsperiode 2010 – 2014 werd burgerparticipatie de rode draad van het gemeentebeleid, aangevoerd door twee EVA-wethouders. De toekomstvisie Albrandswaard is toen opgesteld samen met burgers, er kwam ruimte voor initiatieven zoals buurtbus, energiecollectief, Gemeenschapsfonds Albrandswaard, Buurtnetwerk en de Wij-coach, EVA-raadsleden en wethouders waren zichtbaar aanwezig op straat en dagelijks bereikbaar.

De samenleving is inmiddels veranderd. Het regeringsbeleid is er veel meer op gericht dat taken en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd worden, waarbij gemeentes hiervoor aanspreekbaar zijn. Tevens heeft dit ertoe geleid dat burgers overal in het land steeds meer zelf taken op zich nemen, maar van de gemeente dan ook de erbij behorende bevoegdheden en middelen vragen. Landelijk heeft dit geleid tot het ontstaan van veel wijk- en buurtpreventie, energiecollectieven en zorgcoöperaties. Hierbij nemen burgers dus zelf het initiatief en verwachten van de overheid ondersteuning.

Voor EVA is het dan ook tijd voor een andere aanpak: “EERST DOEN, DAN VRAGEN!”.
Vanuit het principe dat de burgers het zelf doen, starten burgers en hun organisaties met initiatieven, projecten en plannen, waarbij zij de maatschappelijke noodzaak en draagvlak aantonen. De rol van de gemeente is om deze initiatieven te faciliteren, dan wel met redenen omkleed aan te geven waarom dit initiatief niet uitvoerbaar is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het openhouden van het overdekte zwembad Albrandswaard, het huisvesten van een mini-supermarkt in de Klepperwei, het verduurzamen van sportcomplexen of het oprichten van Wijk- en buurtcoöperaties. Het kan ook gaan om taken van de gemeente gezamenlijk uit te voeren. Het buurtnetwerk in Rhoon-Noord is daar een voorbeeld van.

De inzet van burgers moet gebaseerd zijn op wederkerigheid of wel het principe van “voor wat hoort wat”. Burgers mogen er wijzer van worden, zowel wat betreft meer en/of betere beschikbare diensten als financieel (voorziening, participatie, winstdeling, uitkering, belasting, e.d.). Ditzelfde principe is ook toepasbaar voor mensen, die helaas nog niet de baan of werkzaamheden hebben gevonden, die bij hen past. Ook voor hen wordt meer ruimte gemaakt om eigen initiatieven te ontwikkelingen. De wijk- en buurtcoöperaties worden mede gebruikt voor de inzet van werkzoekenden. Werk met (tijdelijke) uitkering hoort bij deze aanpak.

Burgers van Albrandswaard hebben burgerrechten, maar ook burgerplichten. Wij noemen dit de participatiedemocratie, die de burger een eigenstandige plek geeft in maatschappij en samenleving. Wij willen een gemeente, die reageert op uw behoeften, uw bijdrage aan de oplossing en dan samen beleid maakt. Dat onderscheidt ons van de gevestigde orde.