20181105 Goede sfeer tijdens begrotingsraad


Begrotingsraad

Het mag gezegd. De raadsvergadering over de begroting 2019 was buitengewoon plezierig. Dat hebben bezoekers lang niet meegemaakt. Wat het plezierig maakte, was dat partijen oprecht naar elkaar luisterden en bereid waren om standpunten aan te passen om andere partijen over de brug te krijgen. Hierdoor zijn veel moties met unanieme stemmen aangenomen.
Zo was er de motie “werk maken van sociale en betaalbare woningbouw” van GroenLinks, LA, CDA en EVA. De wethouder van Leefbaar wordt hierin opgeroepen zich bij elk marktinitiatief in te spannen om een maximaal aantal sociale woningen te realiseren. Ook moet een initiatiefnemer aan meer eisen voldoen in het kader van de woonbehoefte van Albrandswaarders.
De begroting is uiteindelijk unaniem aangenomen. EVA vroeg zich even af of de VVD werkelijk vond dat de reservepositie niet op orde was, daar zij de VVD wethouder gelijk gaven dat hier nieuwe spelregels voor moeten komen. EVA herinnerde de wethouder er aan dat dit behouden is aan de gemeenteraad en niet aan het college. Overigens zijn de reserves van Albrandswaard veel hoger dan wat de gemeente nodig heeft om alle risico’s af te dekken. Dit geeft de komende jaren ruimte voor eenmalige investeringen….iets voor burgers om over na te denken!