20181001 Overlast Delta – Mooie woorden in verkiezingstijd, maar nu?


Delta

Het Regionaal Veiligheidsoverleg heeft een beleidsplan geschreven voor 2019-2022. Hierin geven zij aan welke prioriteiten zij geven voor de inzet van politie in de hele regio. Het gaat om brede beleidslijnen, zoals o.a. inzet op contraterrorisme, ontwikkeling cyberbewustzijn en het prepareren op vraagstukken/conflicten in andere delen van de wereld. Kortom geen gangbare Albrandswaardse zaken, hoewel EVA goed begrijpt dat dit zeer belangrijke onderwerpen zijn in onze regio.
De gemeenteraad werd gevraagd om een zienswijze in te dienen over dit plan. Oftewel: heeft de gemeenteraad bedenkingen? Nee, we hebben geen bedenkingen. Wél heeft EVA, samen met de NAP, gevraagd om extra aandacht voor Antes/Delta en de Kijvelanden. Het is niet alsof het hier nu zo rustig is de laatste jaren. Én bovendien is er extra politiesterkte te verdelen. Albrandswaard komt daar nu niet in voor. In een 1e reactie liet de portefeuillehouder Wagner nog weten, dat hij op elke gelegenheid aandacht vraagt voor Delta en dat in de zienswijze is opgenomen dat we juist vanwege Delta het belangrijk vinden dat het wijkteam op sterkte blijft (of woorden van gelijke strekking). Alle politieke partijen blij. Bij beter lezen bleek dat er met geen woord gerept werd over Delta in de zienswijze.
Vandaar dat NAP en EVA dit tijdens de vergadering wilden corrigeren. Een amendement heet dat.
Het bleek te ingewikkeld. De portefeuillehouder kwam wat terug op de eerdere uitlatingen en ook de coalitiepartijen begrepen niet waar we ons druk om maakten. Zo zie je maar….

20181001 Louwerensplein – EVA motie wordt niet ondersteund


Louwerensplein

EVA diende in de raadsvergadering een motie in, die het college opriep met bewoners en winkeliers in overleg te gaan rondom de inrichting van Louwerensplein in Rhoon. Het ingediende marktinitiatief van slager Koot is door EVA positief ontvangen. Parkeren blijft echter een probleem, ook wanneer de nieuwe ontwikkeling voorziet in eigen parkeeropgave. EVA weet dat bewoners en ondernemers goede ideeën hebben over een meer optimale inrichting aldaar. Onze motie werd helaas niet gesteund door de voltallige coalitie. De wethouder ontraadde hem zelfs. In het debat met onze fractievoorzitter Thomas van der Knaap, gaf hij wel toe dit uit te voeren. Volgens wethouder Boender staat ‘participatie’ immers in het coalitiedocument en ‘het Louwerensplein’ in de programmabegroting en daarmee was alles gezegd.
EVA zal de komende maanden natuurlijk nadrukkelijk volgen op welke wijze het meedenken door bewoners en ondernemers wordt toegestaan.

20180930 EVA Nieuwsbrief september 2018

In deze nieuwsbrief gaan wij verder met het onderwerp van de vorige nieuwsbrief: het bouwen van de zo noodzakelijke woningen in Albrandswaard.

Bijna alle nieuwbouw ontwikkelingen leiden tot veel onrust; hoe komt dat?

Vaak zijn het de direct omwonenden die bezwaar maken of wijzigingen voorstellen, omdat men de nieuwbouw te dichtbij of te hoog vindt. Vaak zijn omwonenden te laat betrokken door de gemeente Albrandswaard, bijvoorbeeld omdat het gemeentebestuur dit een opgave vindt van de initiatiefnemer.

Meestal is er ook een probleem met het aantal parkeerplaatsen. Het was het onderwerp van onze straatactie in Rhoon op 29 september 2018.

Hoe het beter moet, begint altijd met communicatie met alle betrokkenen.

Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20180912 Zwembad Albrandswaard te vroeg opgeleverd!


Zwembad

Deze zomer is hard gewerkt aan de eerste grote stap van de broodnodige renovatie van het zwembad Albrandswaard. Het was een gek gezicht de laatste weken, het bad zonder water. Maar het lijkt er nu allemaal veelbelovend uit te zien. Op een aantal details na waren de werkzaamheden afgerond en is het bad opgeleverd. De zwemlessen konden weer hervat worden.

Dat bleek tegen te vallen. Ons bereikten berichten dat er mogelijk een gevaarlijke situatie zou zijn ontstaan. EVA heeft direct contact gezocht met wethouder Heezen. Vanuit de organisatie hebben we nu begrepen dat de renovatie wel klaar is, maar dat de bankjes, roosters en startblokken nog niet geplaatst konden worden. Deels heeft dit te maken met de late levering, deels met onderdelen die er niet waren, maar wel nodig waren. Inmiddels lijkt bijna alles hersteld en missen alleen de trapjes nog. Deze komen zo snel mogelijk.

Wij begrijpen dat het even schrikken was voor de zwemscholen. De wethouder had wellicht het zwembad wat later moeten vrijgeven. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat binnenkort iedereen weer met veel plezier kan zwemmen in het vernieuwde bad.

20180903 Hoogspanningskabels. Een gezondheidsprobleem?


Hoogspanning

EVA legt zorgen over hoogspanningskabels bij College.

Bewoners benaderden EVA met hun zorgen over mogelijke gezondheidsproblemen voor mensen die te dichtbij ondergrondse hoogspanningskabels wonen. Volgens een RTL programma zijn vooral kinderen kwetsbaar. Verder onderzoek is nog gewenst.
De vraag of er echt sprake is van gevaar voor de volksgezondheid wanneer je te dichtbij woont en of er in Albrandswaard ook woonsituaties zijn waar we ons zorgen over moeten maken, hebben we neergelegd bij het College van B&W.
De beantwoording van het College is voor EVA nu voldoende. Er is aangegeven dat er slechts 1 ondergronds tracé is en dat de dichtstbijzijnde woning er 80 meter vandaag ligt. Dit zou volgens het RIVM meer dan voldoende afstand zijn.

20180831 EVA Nieuwsbrief augustus 2018

In deze nieuwsbrief gaan wij in op de plannen die er zijn om in Rhoon gebouwen af te breken en op deze locaties nieuwe woningen te bouwen. Op zich goede ontwikkelingen, maar omwonenden hebben daar zorgen over.

Op 25 augustus heeft EVA een fietstocht langs 3 locaties georganiseerd om met belangstellenden en omwoners over deze ontwikkelingen van gedachte te wisselen. Wij zijn langs geweest bij Sonneheerdt (tegenover het kasteel), de leegstaande school de Meijlle aan de Kleidijk en het leegstaande Basita kantoorgebouw op de hoek van de Dorpsdijk en de Groene Kruisweg.

Rob-Littel  (de ombudsman van EVA) is betrokken bij een overlast situatie op het bedrijventerrein Overhoeken.

Eveneens geven wij u een korte opsomming  van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20180731 EVA Nieuwsbrief juli 2018

Na de verkiezingen in maart 2018 heeft de de politieke partij EVA even de tijd genomen om na te denken over haar nieuwe rol in de gemeentelijke politiek van Albrandswaard.

Na de zomermaanden gaan wij weer fris van start met de bekende straatacties en organiseren wij politieke cafés om van de inwoners van Albrandswaard te horen wat er leeft, zodat wij in onze rol als oppositiepartij u het beste kunnen vertegenwoordigen.

In de nieuwsbrief van juli 2018 gaan wij in op de ontwikkelingen rondom het zwembad en de rol van Rob-Littel als de ombudsman van EVA om u te helpen wanneer u vindt dat u niet gehoord wordt of verkeert geïnformeerd bent door de gemeente.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20171120 Rhoonse stort, bomen worden gekapt


De Rhoonse stort wordt gesaneerd, de beschikking is afgegeven en onherroepelijk. Het slechte nieuws is dat 2000 bomen gekapt worden! Dat doet EVA maar ook inwoners van Albrandswaard en milieu organisaties veel pijn. De bestemming is gewijzigd van natuur/bossage naar groen. De 2000 bomen komen definitief niet terug in het herinrichtingsplan. Voor een ingezonden stuk van de Bomenridders in de Schakel, klik hier
De EVA fractie heeftt samen met PvdA een motie ingediend om de Rhoonse stort toch opnieuw te beplanten. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Voor de motie, klik hier

20171117 Veiligheid in Antes en TBS kliniek de Kijvelanden


Het landelijke nieuws is de afgelopen weken gedomineerd door het drama rondom kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, waarbij iemand gedurende zijn behandeling in de kliniek een verschrikkelijke misdaad heeft begaan in de omgeving van de kliniek.
De EVA fractie EVA merkt op dat naar aanleiding van dit incident bij diverse bewoners de vraag leeft in hoeverre in Albrandswaard vergelijkbare risico’s spelen, met de instelling Antes en TBS kliniek de Kijvelanden in Poortugaal.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20170716 Technische staat zwembad Rhoon


De landelijke politiek heeft alle gemeenten gevraagd de eigenaren van overdekte zwembaden te controleren op de naleving van de onderzoeksplicht naar de veiligheid en waar nodig handhavend op te treden. Omdat de gemeente Albrandswaard eigenaar is van het zwembad heeft de EVA fractie vragen gesteld.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20170709 SEVP dossier


De EVA fractie heeft aan het college vragen gesteld of het dossier Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (SEVP) negatieve gevolgen kan hebben voor de omvang van de Algemene Reserve.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20170617 Politiek Café – De Klepperwei


Klepperwei

EVA’ s politiek café leidt tot klankbordgroep Klepperwei.

Zaterdag 17 juni 2017 hield EVA een politiek café over de Klepperwei. Cora Nauta, onafhankelijk, was de dagvoorzitter van deze ontmoeting. Omwonenden en bewoners waren uitgenodigd om hun mening te geven over het huidige en toekomstige gebruik van de Klepperwei. Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van Rhoon bleek door de grote belangstelling op deze warme zaterdagmiddag.
Bert Euser, al jarenlang vrijwilliger voor de Klepperwei, gaf een inleiding. Klik hier
Floor van der Kemp heeft, op verzoek van de fractie van EVA, deze dag georganiseerd; voor een uitgebreid verslag, klik hier

20170328 Het binnenland van Rhoon


Een projectontwikkelaar is nu al bezig met grootschalige plannen voor dit gebied, dat ligt naast het toekomstige natuurgebied “Het Buitenland van Rhoon”. De EVA fractie maakt zich zorgen over een te gehaaste aanpak en te weinig betrokkenheid van andere belanghebbenden.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20170117 Sociale woningbouw Poortugaal West


Op 20 december 2016 heeft een Ontmoeting & Dialoogavond plaatsgevonden waarbij de dialooggroep Poortugaal West haar advies heeft toegelicht. Aansluitend was er een avond met de bewoners van Poortugaal West. Dit was aanleiding om vragen te stellen.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

Voor de antwoorden van het college, klik hier

20160404 De buurtbus is een groot succes


Na het opheffen van de reguliere buslijn door de RET in 2010/2011 zijn de toenmalige EVA-raadsleden Arda van der Heide, Hans de Bruyn en Rob Littel een burgerinitiatief gestart dat uiteindelijk geleid heeft tot deze buurtbus.

De buurtbus (lijn 602) verbindt de dorpskernen Portland, Poortugaal en Rhoon met elkaar. Binnen zeven maanden hebben al 10.000 reizigers gebruik gemaakt van de buurtbus. Dat konden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een studente op weg naar het Albeda Collega werd bij station Rhoon verrast met een bos bloemen en een cadeaubon!

Sidney Huddleston Slater, productmanager voor- en natransport van de RET, is enthousiast over het succes: “Buurtbus 602 wordt verzorgd door vrijwilligers in een gebied waar al enkele jaren geen RET bus meer reed. De buurtbus is ontstaan vanuit een burgerinitiatief, met veel steun vanuit de gemeente. Het is mooi om te zien dat de buurtbus zo’n succes is en breed gedragen wordt onder de bewoners.”

De buurtbus heeft plek voor acht personen en rijdt op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur eens per uur. Je kunt in de bus gebruikmaken van de OV-Chipkaart en er geldt een zelfde tarief als in de andere RET buslijnen

20160208 Grote opkomst bij debat over vergunninghouders


Debat Vergunninghouders

De opkomst bij het debat over de huisvesting van statushouders was groot. Veel mensen dachten dat er iets werd besloten over een asielzoekerscentrum of andere opvang. Dit was niet het geval. Het ging over het bouwen van sociale huurwoningen om asielzoekers met een vergunning te kunnen huisvesten. Dit is geen besluit van de gemeente. Het Rijk verplicht de gemeente om te voorzien in huisvesting van statushouders.

20152212 Extra geld voor de jeugdzorg


Naar aanleiding van een ingekomen brief wil de EVA fractie weten of een bedrag bestemd voor de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid niet is aangewend voor dit doel, maar dat het gebruikt is voor het dekken van het gemeentelijke tekort van de gemeente Rotterdam.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier