20200113 Gemeenteraad – Kapelpad Poortugaal

EEN ROMMELIGE DISCUSSIE – UITKOMST VERDIENT GEEN SCHOONHEIDSPRIJS

In de laatste vergadering van 2019 had de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het Kapelpad in Poortugaal. Na bezwaren, een rechtszaak en tientallen vragen werd de keuze over de openbaarheid van het pad bij de gemeenteraad gelegd.
Wethouder Boender werd stevig bevraagd. Waarom is het zover gekomen, hoe was de gemeente betrokken, waarom wist de gemeente niet dat het al 30 jaar openbaar was, waarom staat het pad niet in onderhoudsplannen, maar is het wel onderhouden door de gemeente? De wethouder had geen antwoorden. Uiteindelijk was er geen doorkomen aan en is het onderwerp verdaagd.
Maandag 13 januari 2020 ging de raad verder. Wethouder Boender was op dit dossier vervangen door wethouder Goedknegt, wat een goede zet was. Tenslotte heeft hij dit dossier in deze staat voor zijn opvolger achtergelaten.
Verrassend was dat ook wethouder Goedgknegt weinig antwoorden of verklaringen had. Op welke manier de vragen ook geformuleerd werden, een bevredigend antwoord bleef uit. Zelfs de meest zinnige motie van GroenLinks met het verzoek te zorgen voor een betere verkeersveiligheid voor mensen die nu om moet lopen via de Achterweg, kon hij niet overnemen. Het kwam niet verder dan een treurig onderzoek.
Na debat en schorsing waren de kaarten wel geschud. De volledige oppositie vond openstelling logischer en liet het algemeen belang zwaarder wegen. De coalitie stemde kritiekloos in met het voorstel. Opmerkelijk was wederom het zwijgen van Leefbaar Albrandswaard, die toch hebben moeten toezien hoe hun wethouder op dit dossier werd ingeruild voor een ander. Maar ook nu zwegen zij in alle talen.
Dit alles was een motie van treurnis waardig.

Kapelpad Poortugaal

20200120 EVA Nieuwsbrief januari 2020

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op:

EVA-bijeenkomsten.
EVA wil de inwoners nog meer betrekken bij alle ontwikkelingen in Albrandswaard.

Bestemmen van ENECO miljoenen.
Wij gaan het aan u vragen!!!

Keuzes maken wat betreft woningbouw.
Gaat het college nu eindelijk wat doen met de eis van de voltallige gemeenteraad om meer te doen aan sociale woningbouw?

Het afval beleid.
Nieuw beleid, nieuwe methoden van werken in 2020. Nu al een mislukking?

Duurzaamheid.
Wat zijn de plannen? Hoe worden de burgers betrokken?

Albrandswaard verdient een beter gemeentebestuur.
Lastige dossiers worden niet gemanaged.

Meer weten? Klik hier

20191224 EVA Nieuwsbrief december 2019

De EVA-nieuwsbrief heeft een nieuwe opmaak. Wij hopen dat het u bevalt.

Het thema van deze nieuwsbrief:

Chaotische raadsvergaderingen!

Ongelofelijk hoe de wethouders omgaan met dossiers zoals Het Kapelpad in Poortugaal en de organisatie van de schoolgym in Albrandswaard.
De beantwoording van vragen uit de raad door de wethouders Boender en Heezen leidde niet tot duidelijkheid. Hierdoor is het besluit over het Kapelpad in Poortugaal uitgesteld en heeft de raad op initiatief van de oppositie partijen de schoolgym in Albrandswaard met een motie gerepareerd. Ook de opbrengsten van de verkoop van ENECO-aandelen leidt tot een verdere verdeeldheid in de gemeenteraad.
Dit zijn de voorbeelden van de afgelopen maand. In de afgelopen anderhalf jaar dat dit college actief is, zijn er nog tal van andere voorbeelden geweest.

Vers van de pers: Er rijzen steeds meer vraagtekens over procedure fouten bij het aanbesteden van de verwerking en het na-scheiden van huishoudelijk afval. AVR gaat een rechtszaak aanspannen over de wijze waarop de aanbesteding is verlopen!

Wij hopen dat er een keer een einde komt aan deze flaters.

Meer weten? Klik hier

EVA wenst u hele fijne feestdagen en alvast een goed 2020 en een goede gezondheid toe.

20191216 Motie van de coalitie “Verstandig Besturen” is ongepast.

Het is al jaren bekend dat de Eneco-aandelen verkocht zouden worden en dat dit een groot eenmalig bedrag voor de gemeente Albrandswaard zou betekenen. Dat is ook de reden dat het vorig college de jaarlijkse dividendopbrengsten van de Eneco al uit de begroting heeft geschrapt, zodat we na verkoop niet meteen met een gat in de begroting te maken zouden krijgen.
“De begrotingsbehandeling vorige maand was hét moment om hier als volledige gemeenteraad iets van te gaan vinden. De VVD heeft toen heel bewust geen moties ingediend omdat deze, zoals zij zeiden, veelal geld kosten. Tijdens deze avond hebben de PvdA en Groen Links een heel logisch besluit gevraagd, namelijk om een deel van de opbrengst te reserveren voor duurzaamheid en een deel voor de sociale woningbouw die helaas maar niet van de grond wil komen. De oproep aan het college was om de opbrengsten Eneco te reserveren.”, aldus de fractievoorzitter van EVA.

De volledige oppositie kreeg het toen niet voor elkaar de coalitiepartijen te overtuigen dat dit niet betekent dat zij al geld uit zouden geven wat er nog niet is. Het voorstel vroeg wel om een keuze te maken voor duurzaamheid en sociale woningbouw. De oppositie steunde dit unaniem. De coalitiepartijen wezen beide richtingen af. De coalitie staat helaas met de rug naar de oppositie en de Albrandswaardse samenleving.

Mariëlle Vergouwe van EVA vervolgt: “Het lijkt wel of de coalitie na deze begrotingsvergadering wakker geworden is en nu toch iets wil gaan doen met de middelen die vrij gaan komen. De grootste oppositiefractie EVA heeft met verbazing kennis genomen van de motie van de VVD en haar coalitiegenoten. Het had de coalitie gesierd als ze hier een raadbrede motie voor hadden gemaakt. EVA en ook ander partijen hadden graag meegedacht hoe deze motie er dan uit had kunnen zien. Op 16 december 2019 zijn meerdere handreikingen aan de coalitie gedaan. Deze zijn keer op keer afgeslagen. Wij betreuren dat zeer. Bij de besluitvorming heeft de gehele oppositie zich genoodzaakt gezien zich te onthouden van stemmen en de zaal te verlaten. Wij, als Eva zijn erg teleurgesteld over de opstelling van de coalitie in dit dossier. Wij gaan dan ook, zoals wij dat gewend zijn, zelf aan de burger vragen hoe zij de Eneco opbrengsten op een verstandige wijze willen gaan besteden”.

Basita

20190915 EVA Nieuwsbrief september 2019

Voor de zomervakantie heeft EVA een politiek café georganiseerd over de opgelegde taakstelling om ongeveer 2000 woningen te bouwen. Veel bezoekers die de mening van EVA onderschrijven. Maar – het steeds weer terugkerende probleem: de gemeente Albrandswaard betrekt de burgers er onvoldoende bij. Communicatie met de inwoners over dit soort zwaarwegende onderwerpen is en blijft noodzakelijk!

EVA gaat fietsen langs de lopende en beoogde brouwprojecten. Praten met omwonenden en toekomstige bewoners. Wat gaat goed; wat kan er beter of moet anders. Doe je mee?

PAS (Programma Aanpak Stikstof). Waarschijnlijk heeft u veel over dit onderwerp gelezen, gehoord en gesproken. Voor Albrandswaard heeft PAS waarschijnlijk grote gevolgen. Je kan niet en aan grootschalige woningbouw doen en tegelijkertijd aan natuurontwikkeling doen om de recreatieve rol in onze regio in te vullen. Keuzes maken met de andere gemeentes en de Provincie. Niet alles op het bord van Albrandswaard leggen.

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

  • Nieuw gemeentehuis; wordt mooi, maar geen vangnet voor financiele tegenvallers nodig zegt de coalitie;
  • Moties lijken zinloos.

Meer weten? Klik hier

20190505 EVA Nieuwsbrief april 2019

Het begint bij steeds meer Albrandswaarders door te dringen dat de plannen van de rijks- en provinciale overheid een enorme invloed zullen hebben op het leven in Albrandswaard.

Woningbouw. +/- 2000 woningen erbij zegt de provincie. Waarschijnlijk moeten de nog resterende polders worden volgebouwd om aan die taakstelling te voldoen. Hopelijk blijft het Buijtenland van Rhoon buitenschot. Een alternatief is hoogbouw; tien verdiepingen hoog? En waar?

Energietransitie; van het gas af. Straten openbreken voor zwaardere elektriciteitskabels of dikke buizen voor stadsverwarming?

Verkeer. De snelweg A4 doortrekken?

Geestelijke gezondheid. Veel burgers voelen een veiligheidsprobleem m.b.t. tot de TBS-kliniek de Kijvelanden.

Een integrale visie over de toekomst van Albrandswaard is essentieel. In Albrandswaard is er een initiatief over een omgevingsvisie. “Waar staat de gemeente in 2040”? Op zich een prima initiatief. Maar!!! Wel in samenspraak met de regio waarin wij wonen. Elke gemeente heeft zijn sterke punten. Wij kunnen de problemen van de gemeente Rotterdam niet oplossen op het gebied van sociale woningbouw. Wij kunnen wel de recreatieve functie voor de Rotterdammers vervullen.
Die discussie over het gebruik van de sterke kanten van alle omliggende gemeentes moet gevoerd worden. Uitgangspunt: voor Albrandswaard is dat de groene long voor de regio Rijnmond.

Op 15 mei 2019 houdt EVA een Algemene Leden Vergadering. Wilt u mee praten over de bovengenoemde ontwikkelingen? Kom langs! Nog geen lid; kom langs en wordt lid van EVA!

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

  • Nieuw gemeentehuis; wordt het veel te duur?;
  • Park Rhoon; herinrichting mislukt. Bewoners weer aan zet?
  • Voorgang Het Spui. Nog steeds geen overeenkomst tussen de gemeente en pachters?

Meer weten? Klik hier

20190404 EVA Nieuwsbrief maart 2019

In onze nieuwsbrieven van de afgelopen maanden hebben wij het steeds gehad over het (niet) COMMUNICEREN van het College van Burgemeester & Wethouders. Nou daar is nog steeds niets in veranderd.
Het College had een plan opgesteld om de om de scheiding van afval te verbeteren. Flinke consequenties voor veel mensen uit Albrandswaard; velen willen een andere oplossing. In de gemeenteraadsvergadering van 1 april 2019 is hierover gesproken; de raad heeft het besluit uitgesteld en op initiatief van EVA wordt het plan eerst besproken met de inwoners van onze gemeente.
Commotie over de TBS-kliniek in Poortugaal. Immunisatie en openheid zijn hier cruciaal voor het draagvlak voor deze instelling in onze gemeente. Hier schort het nu aan. Bovendien is er nu landelijk ook veel kritiek op het TBS-systeem na het rapport over de moord van Anne Faber.
Commotie ook over de manage aan de Rijsdijk in Rhoon van de familie Bos. Al jarenlang een hoofdpijndossier waarbij de gemeente Albrandswaard mogelijk een dubieuze rol heeft gespeeld volgens een inspreker van de gemeenteraad. Het plan voor de bouw van een appartementencomplex was een prima marktinitiatief. Net zoals andere marktinitiatieven, bijvoorbeeld de Emmastraat in Poortugaal en het Basita-gebouw in Rhoon. Maar!!! Na het starten van een nieuw marktinitiatief doet het College weinig tot niets, het College houdt geen regie. Communicatie met de betrokken omwonenden wordt aan de marktpartij overgelaten. Het College voelt zich geen partij. Ongeruste burgers voelen zich in de steek gelaten!
Albrandswaard krijgt te maken met een aanwijzing van de provincie Zuid-Holland om bijna twee duizend woningen te bouwen; bijna net zoveel woningen als in de dorpskern Portland. College: communiceer met de inwoners van Albrandswaard over de mogelijk grote veranderingen in onze prachtige gemeente! Vecht voor het behoud van onze prachtige omgeving en het dorpse karakter!

COLLEGE: BETREK INWONERS VAN ALBRANDSWAARD!!!

Meer weten? Klik hier

20190307 EVA Nieuwsbrief februari 2019

Enigszins te laat, maar wij wilden de resultaten van de gemeenteraadsvergadering van 4 maart 2019 met u delen.

De resultaten waren teleurstellend. Het College van B&W en de coalitiepartijen vinden het blijkbaar niet nodig om actief voor de bewoners van Albrandswaard op te komen en actief met hen te communiceren over de ontwikkelingen in hun leefomgeving.

Bewoners op de grens van Rhoon-Portland en Barendrecht worden van-het-kastje-naar-de-muur gestuurd. De bestrating van de weg waaraan zij wonen wordt niet aangelegd.

Gratis openbaar vervoer (OV) gaat er uiteindelijk komen. Een goede zaak vindt EVA. Maar het College van B&W heeft besloten om deze regeling niet voor alle doelgroepen toe te passen die in 2018 door de volledige gemeenteraad zijn aangemerkt.
In de uitwerking door het College van B&W mist EVA naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets en evaluatiemomenten. Het voorstel van EVA om dit toe te voegen werd verworpen.

Poortugaal heeft “De Boekenstal”, Portland “Het Wijkcentrum”; Rhoon heeft in de nabije toekomst geen voorziening meer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, boeken lenen, etc. “Het Boerderijtje” (die deze functie vervulde) zit nu nog in “De Klepperwei”, maar moet daar weg. EVA heeft voorgesteld om in het centrum van Rhoon een ruimte te huren om te voorzien in een maatschappelijke behoefte. Ook dit voorstel werd verworpen.

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

  • Nieuwe gymzaal Rhoon;
  • Nieuwe woningen Emmastraat Poortugaal.

Meer weten? Klik hier

Basita

20190216 Basita-gebouw, een goede ontwikkeling maar geen regie door de gemeente


Basita

Vertrouwen of geen vertrouwen, dat was de kwestie.
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de startovereenkomst voor de Dorpsdijk 115 (oude Basita-gebouw). In de voorbereiding werd het voor EVA duidelijk dat de wethouder tobt met zijn rol. Moet je nu wel of geen contact leggen met omwonenden? Laat je de marktpartij zorgen voor draagvlak, of heeft de wethouder ook een rol? Bas Boender liet in zijn beantwoording weten dat er een duidelijke rolverdeling is bij een marktinitiatief en dat de commerciële partij moet zorgen voor draagvlak. Geen contact dus. Maar hij zei ook dat hij persoonlijk toe gaat zien dat de participatie met bewoners zorgvuldig gevoerd wordt. Wel contact dus.
Om deze dubbele boodschap te ondersteunen, diende EVA een amendement in. We riepen de Leefbaar wethouder op toe te zien dat bewoners en ontwikkelaar overleg voeren met elkaar, de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd en dat dit opgenomen wordt in de startovereenkomst. De coalitie voelde hier niets voor: “omwonenden betrekken staat in de procedure, dus geen steun” (VVD), “alle partijen vinden het belangrijk, maar volste vertrouwen dus geen steun” (StemLokaal), “reguliere procedure laat toe dat er draagvlak moet zijn, dus zullen we amendement niet steunen” (Leefbaar).
De oppositie zag het anders: “amendement geeft aan meer regie te nemen, dat ondersteunen we” (NAP), “dit is een triple A locatie. Pak de regie! Steun aan het amendement” (CU/SGP). Ook PvdA en GroenLinks steunden.
Het amendement werd dus weer weggestemd door de coalitie. Jammer, want een extra controlemiddel door de gemeenteraad had hier geen kwaad gekund.

Basita

20190131 EVA Nieuwsbrief januari 2019

Deze nieuwsbrief staat wederom in het teken van “COMMUNICEREN”.

Het huidige College van Burgemeester en Wethouders blijft hier moeite mee houden.

De afgelopen maand waren er weer twee voorbeelden hoe het niet moet. Is het onwil of onkunde?

Het “Basita” gebouw: Een Beraad & Advies vergadering organiseren, zonder de omwonenden erbij te betrekken. Door een initiatief van EVA is dat alsnog gebeurd.

Het verplaatsen van de voetbalvelden aan de Omloopseweg. B&W heeft nog steeds niet gesproken met de omwonenden. Gelukkig kwam de voorzitter van vv Rhoon tijdens een Beraad & Advies vergadering met een alternatief dat door de aanwezigen positief ontvangen werd.

Nogmaals het EVA motto: COMMUNICEREN = LUISTEREN & PRATEN.

EVA zelf gaat de door EVA georganiseerde Politieke Cafés een andere invulling geven om de contacten met de inwoners van Albrandswaard te intensiveren en te verdiepen.

U vindt ook een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20181231 EVA Nieuwsbrief december 2018

Deze nieuwsbrief staat in het teken van “COMMUNICEREN”.

Het huidige College van Burgemeester en Wethouders heeft daar moeite mee. Hopelijk zijn dat aanloopproblemen.

Er zijn veel discussies met inwoners van Albrandswaard. Zoals: De Emmastraat in Poortugaal, het park van Rhoon, de Achterdijk in Rhoon, parkeerproblemen in Overhoeken, glasvezel in het buitengebied.

Communiceren = luisteren & praten.

Als dat niet snel verbetert, dan wordt het niks met de “Agenda van de Samenleving” van het huidige College van Burgemeester en Wethouders.

Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20181112 APL-gebouw, een andere bestemming


APL gebouw

Het “APL-gebouw” aan de Stationsstraat in Rhoon-Noord gaat omgebouwd worden naar woningen. EVA is daar een groot voorstander van en heeft dit initiatief vanaf het begin omarmd. Meer gelijkvloerse woningen voor ouderen en kleine appartementen voor starters komen rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma.

Toch zit er een gemist randje aan. Het plan had nog passender geweest wanneer er een aantal appartementen in de sociale huursector wordt gebouwd. Een oproep aan de wethouder van Leefbaar Albrandswaard door de NAP om dit nog te proberen vond gehoor bij EVA, GroenLinks, PvdA, CU en Leefbaar Albrandswaard. Maar dit was in de voorbereidende vergadering. Tijdens de raadsvergadering bleef daar niet veel meer van over. PvdA was weer niet aanwezig en Leefbaar zweeg in alle talen. Hun wethouder antwoordde op de vragen van EVA nog wel dat hij met vertegenwoordigers van de initiatiefnemer had gesproken, maar dat dit idee niet in warme aarde viel. Daarmee was voor hem de kous af.

EVA is zich bewust dat ook wij deze “eis” eerder op tafel hadden kunnen leggen. Een jaar eerder is het plan door de gemeenteraad al aangepast naar meer betaalbare woningen. Maar de druk om sociale woningen te bouwen neemt nu eenmaal bijna maandelijks toe. En elke woning telt!

20181107 Agenda van de samenleving?


Agenda samenleving

Voor het eerst presenteert een gemeentebestuur geen college werkprogramma met ambities voor de komende vier jaar. Het huidige college werkt liever met “de Agenda van de Samenleving”. Deze agenda wordt gevormd door de wensen uit de Albrandswaardse samenleving zelf. “De samenleving verandert snel en deze agenda verandert makkelijker mee, dan een collegeprogramma dat je voor vier jaar schrijft”, is de reactie. Wel, hier kun je van mening verschillen. Per slot van rekening is het voor veel inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties wel fijn te weten wat voor beleid dit college voorstaat de komende jaren.
EVA is een groot voorstander van: “eerst vragen dan doen”, dus het idee om vooral eerst je oor te luister te leggen en daar je programma door te laten bepalen is een goed idee. Onze fractievoorzitter was dan ook nieuwsgierig hoe deze agenda tot stand is gekomen. Met wie is gesproken en hoe is men tot deze keuzes gekomen? Het antwoord van wethouder Goedknegt bleek even eenvoudig als teleurstellend. De tijd was te kort, tot nu toe is nog niet veel gesproken met de samenleving, maar dat gaat vanaf nu wel gebeuren.
Prima, dan is het nu dus toch een college werkprogramma. Niet voor 4 jaar, maar voor een jaar of twee. Daarna kan de samenleving de kleur wellicht meer bepalen…

20181107 EVA geeft inwoners een plek aan tafel


Plek aan tafel

VVD en GroenLinks dienden tijdens de begroting een motie in om een klankbordgroep samen te stellen vanuit de gemeenteraad om duurzame innovaties te bespreken. Uitgaande van de Agenda van de Samenleving willen partijen de gemeenteraad meer betrekken en bewust maken op het gebied van duurzaamheid.
Sinds jaar en dag pleit EVA er echter voor dat de gemeente meer gebruik moet maken van de kennis van inwoners. Het is dan ook meer dan gepast dat hen wordt gevraagd mee te denken over deze belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad steunde dit unaniem.

20181105 Sportcomplex De Omloop


Sportcomplex De Omloop

Het houdt veel mensen bezig: een nieuwe plek voor sportcomplex De Omloop. Belanghebbenden zijn de besturen van de verenigingen, de leden en de omwonenden van het huidige sportpark, maar ook de bewoners aan de Rijsdijk en Omloopseweg. Daar het college op dit moment haar oog al heeft laten vallen op een nieuwe plek aan de Rijsdijk-Omloopseweg, is deze laatste groep bewoners een belangrijke groep. Toch lijken zij niet de eerste gesprekspartner van de gemeente te zijn.
In de begroting 2019, die maandag 5 november ter besluitvorming voor lag, werd de beoogde locatie in de Rand van Rhoon genoemd als nieuwe locatie voor de Omloop. Instemmen met de begroting betekende dus instemmen met deze locatie. Dat ging EVA te ver. De gemeenteraad heeft namelijk in 2017 besloten dat er eerst een gedegen alternatievenstudie moet komen, waarna de gemeenteraad een keuze moet maken. EVA heeft dit besluit teruggehaald en vroeg steun om de tekst nu uit de begroting te schrappen. Buiten de CU-SGP kon iedereen zich hier in vinden. Het wachten is nu op de uitkomsten van een goed onderzoek.

20181105 Koningsdag, BOA’s en vlagvertoon


Vlagvertoon

Soms staat de symboliek van moties voorop. Deze moties komen uit de campagnetijd of behoren tot de kroonjuwelen van een partij. Zo behoren BOA’s tot de kroonjuwelen van de VVD. Waar EVA wil investeren in wijken en bewoners, wil de VVD meer BOA’s. De motie “We zien onze BOA’s graag”, is wel door EVA gesteund. Het roept op tot evaluatie van de resultaten van de BOA’s. Over de resultaten gaan we later in gesprek.
De motie “Evenementen”, kwam van Leefbaar Albrandswaard. Zij hebben in de campagne geroepen dat Griendpop, de Landbouwdag en Koningsdag terug moet. EVA heeft deze motie gesteund, omdat hij opriep tot evaluatie en inzicht voor verenigingen en ondernemers. EVA is tevreden over het verloop van Koningsdag de laatste jaren. In alle kernen zijn kinderen actief met spelletjes en kleedjesmarkten. De ondernemer, Ad Jansen, die het voor een aantal jaar is gegund middels een openbaar proces, heeft dat naar onze mening uitstekend gedaan!
En toen kwam het vlagvertoon. Een motie van CU/SGP om in navolging van de Tweede Kamer in de raadszaal de Nederlandse en Europese vlag te plaatsen leidde tot debat toen Leefbaar geen Europese vlag wenste. Om (bijna) iedereen te vriend te houden verdween Europa uit de motie. GroenLinks stemde tegen de motie, samen met de EVA-raadsleden van der Knaap en Rombout.

20181105 Goede sfeer tijdens begrotingsraad


Begrotingsraad

Het mag gezegd. De raadsvergadering over de begroting 2019 was buitengewoon plezierig. Dat hebben bezoekers lang niet meegemaakt. Wat het plezierig maakte, was dat partijen oprecht naar elkaar luisterden en bereid waren om standpunten aan te passen om andere partijen over de brug te krijgen. Hierdoor zijn veel moties met unanieme stemmen aangenomen.
Zo was er de motie “werk maken van sociale en betaalbare woningbouw” van GroenLinks, LA, CDA en EVA. De wethouder van Leefbaar wordt hierin opgeroepen zich bij elk marktinitiatief in te spannen om een maximaal aantal sociale woningen te realiseren. Ook moet een initiatiefnemer aan meer eisen voldoen in het kader van de woonbehoefte van Albrandswaarders.
De begroting is uiteindelijk unaniem aangenomen. EVA vroeg zich even af of de VVD werkelijk vond dat de reservepositie niet op orde was, daar zij de VVD wethouder gelijk gaven dat hier nieuwe spelregels voor moeten komen. EVA herinnerde de wethouder er aan dat dit behouden is aan de gemeenteraad en niet aan het college. Overigens zijn de reserves van Albrandswaard veel hoger dan wat de gemeente nodig heeft om alle risico’s af te dekken. Dit geeft de komende jaren ruimte voor eenmalige investeringen….iets voor burgers om over na te denken!

20181031 EVA Nieuwsbrief oktober 2018

In deze nieuwsbrief gaan wij in op een aantal financiële zaken.

In de herfst van elk jaar speelt EVA een begrotingsspel tijdens de straatacties. De voorbijgangers worden keuzes voorgelegd hoe om te gaan met het gemeentelijke huishoudboekje. Elke inwoner wil natuurlijk zoveel mogelijk geld door de gemeente laten uitgeven aan die zaken die de inwoner zelf belangrijk vindt. Dat geld is er natuurlijk niet altijd; m.a.w. er moeten keuzes gemaakt worden. Wat wordt het? De gemeentelijke belastingen omhoog of bezuinigen? Elk jaar opnieuw is de uitkomst weer verrassend.

Binnenkort vindt er een belangrijke vergadering van de gemeenteraad plaats, namelijk de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019. In de nieuwsbrief vindt u een korte uitleg hoe de gemeente Albrandswaard aan geld komt en hoe het wordt uitgegeven.

Er wordt ook ingegaan op een aantal ontwikkelingen m.b.t. het nog te bouwen gemeentehuis en het verhuizen van de voetbalvelden aan de Omloopseweg in Rhoon

Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20181001 Het Huis van Albrandswaard – Gaat dat financieel wel goed?


gemeentehuis

Het bouwen van een nieuw gemeentehuis (iets waarvan de VVD in de campagne van 2014 aangaf dit nóóit te doen!) is voor elke gemeente een heel risicovol project. Dit geldt zeker voor Albrandswaard. Na het debacle aan de Viaductweg, waar we een nog lang niet afgeschreven pand zomaar sloopten en inwisselden voor een hele dure huur aan de Hofhoek in Poortugaal, moeten we nu geen fouten maken.
Een speciale begeleidingscommissie, bestaande uit raadsleden van álle partijen, werd goed op de hoogte gehouden van elke stap. Een stap op weg naar een nieuw huis. Een huis dat goedkoper moet worden dan wat we de afgelopen 15 jaar hebben verhuurd. De keuze voor een nieuwe plek is een politieke keuze geweest, die unaniem was. Er is geen inbreng van inwoners gevraagd. Daar kun je iets van vinden, maar zo is het gegaan. Prijs en toegankelijkheid hebben een belangrijke rol gespeeld. Het is nu tijd voor volgende en tevens grote stappen, waaronder de aankoop van de grond bijvoorbeeld. Dit is dan ook het moment dat de nieuwe partij GroenLinks dit dossier goed wil doorgronden, alvorens ook verantwoordelijkheid te dragen voor de besluiten. En als nieuw lid vielen hem dingen op en heeft hij een aantal terechte vragen.
GroenLinks vroeg in de raad steun voor hun motie die het college opriep om de aankoop van de bouwgrond uit te stellen tot na de gunning van de aanbesteding, een overzicht te maken van alle te verwachten kosten, alle denkbare financiële risico’s in kaart te brengen en dit aan de gemeenteraad voor te leggen als reflectie/evaluatiemoment.
Hoeft niet tot vertraging te leiden, ook niet tot kostenverhoging en heeft ook geen invloed op de onderhandelingen over de grondprijs. Het leidt wellicht wel tot een beter draagvlak, beter bewustzijn van risico’s en een moment waar een goede afweging nog te maken is. Prima toch?
Maar hoewel de kersverse politicus goed uitlegde wat de bedoeling van de motie was, de wethouder van het CDA in debat met onze fractievoorzitter alle punten uit de motie al overnam, was steun voor deze motie een brug te ver. “Bezinning leidt tot vertraging”, waren de wijze woorden van het CDA-lid Lennard Goudriaan. Zowel college als alle coalitiepartijen wezen de motie naar de prullenmand.

20181001 Overlast Delta – Mooie woorden in verkiezingstijd, maar nu?


Delta

Het Regionaal Veiligheidsoverleg heeft een beleidsplan geschreven voor 2019-2022. Hierin geven zij aan welke prioriteiten zij geven voor de inzet van politie in de hele regio. Het gaat om brede beleidslijnen, zoals o.a. inzet op contraterrorisme, ontwikkeling cyberbewustzijn en het prepareren op vraagstukken/conflicten in andere delen van de wereld. Kortom geen gangbare Albrandswaardse zaken, hoewel EVA goed begrijpt dat dit zeer belangrijke onderwerpen zijn in onze regio.
De gemeenteraad werd gevraagd om een zienswijze in te dienen over dit plan. Oftewel: heeft de gemeenteraad bedenkingen? Nee, we hebben geen bedenkingen. Wél heeft EVA, samen met de NAP, gevraagd om extra aandacht voor Antes/Delta en de Kijvelanden. Het is niet alsof het hier nu zo rustig is de laatste jaren. Én bovendien is er extra politiesterkte te verdelen. Albrandswaard komt daar nu niet in voor. In een 1e reactie liet de portefeuillehouder Wagner nog weten, dat hij op elke gelegenheid aandacht vraagt voor Delta en dat in de zienswijze is opgenomen dat we juist vanwege Delta het belangrijk vinden dat het wijkteam op sterkte blijft (of woorden van gelijke strekking). Alle politieke partijen blij. Bij beter lezen bleek dat er met geen woord gerept werd over Delta in de zienswijze.
Vandaar dat NAP en EVA dit tijdens de vergadering wilden corrigeren. Een amendement heet dat.
Het bleek te ingewikkeld. De portefeuillehouder kwam wat terug op de eerdere uitlatingen en ook de coalitiepartijen begrepen niet waar we ons druk om maakten. Zo zie je maar….