20181105 Koningsdag, BOA’s en vlagvertoon


Vlagvertoon

Soms staat de symboliek van moties voorop. Deze moties komen uit de campagnetijd of behoren tot de kroonjuwelen van een partij. Zo behoren BOA’s tot de kroonjuwelen van de VVD. Waar EVA wil investeren in wijken en bewoners, wil de VVD meer BOA’s. De motie “We zien onze BOA’s graag”, is wel door EVA gesteund. Het roept op tot evaluatie van de resultaten van de BOA’s. Over de resultaten gaan we later in gesprek.
De motie “Evenementen”, kwam van Leefbaar Albrandswaard. Zij hebben in de campagne geroepen dat Griendpop, de Landbouwdag en Koningsdag terug moet. EVA heeft deze motie gesteund, omdat hij opriep tot evaluatie en inzicht voor verenigingen en ondernemers. EVA is tevreden over het verloop van Koningsdag de laatste jaren. In alle kernen zijn kinderen actief met spelletjes en kleedjesmarkten. De ondernemer, Ad Jansen, die het voor een aantal jaar is gegund middels een openbaar proces, heeft dat naar onze mening uitstekend gedaan!
En toen kwam het vlagvertoon. Een motie van CU/SGP om in navolging van de Tweede Kamer in de raadszaal de Nederlandse en Europese vlag te plaatsen leidde tot debat toen Leefbaar geen Europese vlag wenste. Om (bijna) iedereen te vriend te houden verdween Europa uit de motie. GroenLinks stemde tegen de motie, samen met de EVA-raadsleden van der Knaap en Rombout.

20181105 Goede sfeer tijdens begrotingsraad


Begrotingsraad

Het mag gezegd. De raadsvergadering over de begroting 2019 was buitengewoon plezierig. Dat hebben bezoekers lang niet meegemaakt. Wat het plezierig maakte, was dat partijen oprecht naar elkaar luisterden en bereid waren om standpunten aan te passen om andere partijen over de brug te krijgen. Hierdoor zijn veel moties met unanieme stemmen aangenomen.
Zo was er de motie “werk maken van sociale en betaalbare woningbouw” van GroenLinks, LA, CDA en EVA. De wethouder van Leefbaar wordt hierin opgeroepen zich bij elk marktinitiatief in te spannen om een maximaal aantal sociale woningen te realiseren. Ook moet een initiatiefnemer aan meer eisen voldoen in het kader van de woonbehoefte van Albrandswaarders.
De begroting is uiteindelijk unaniem aangenomen. EVA vroeg zich even af of de VVD werkelijk vond dat de reservepositie niet op orde was, daar zij de VVD wethouder gelijk gaven dat hier nieuwe spelregels voor moeten komen. EVA herinnerde de wethouder er aan dat dit behouden is aan de gemeenteraad en niet aan het college. Overigens zijn de reserves van Albrandswaard veel hoger dan wat de gemeente nodig heeft om alle risico’s af te dekken. Dit geeft de komende jaren ruimte voor eenmalige investeringen….iets voor burgers om over na te denken!

20181031 EVA Nieuwsbrief oktober 2018

In deze nieuwsbrief gaan wij in op een aantal financiële zaken.

In de herfst van elk jaar speelt EVA een begrotingsspel tijdens de straatacties. De voorbijgangers worden keuzes voorgelegd hoe om te gaan met het gemeentelijke huishoudboekje. Elke inwoner wil natuurlijk zoveel mogelijk geld door de gemeente laten uitgeven aan die zaken die de inwoner zelf belangrijk vindt. Dat geld is er natuurlijk niet altijd; m.a.w. er moeten keuzes gemaakt worden. Wat wordt het? De gemeentelijke belastingen omhoog of bezuinigen? Elk jaar opnieuw is de uitkomst weer verrassend.

Binnenkort vindt er een belangrijke vergadering van de gemeenteraad plaats, namelijk de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019. In de nieuwsbrief vindt u een korte uitleg hoe de gemeente Albrandswaard aan geld komt en hoe het wordt uitgegeven.

Er wordt ook ingegaan op een aantal ontwikkelingen m.b.t. het nog te bouwen gemeentehuis en het verhuizen van de voetbalvelden aan de Omloopseweg in Rhoon

Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20181001 Het Huis van Albrandswaard – Gaat dat financieel wel goed?


gemeentehuis

Het bouwen van een nieuw gemeentehuis (iets waarvan de VVD in de campagne van 2014 aangaf dit nóóit te doen!) is voor elke gemeente een heel risicovol project. Dit geldt zeker voor Albrandswaard. Na het debacle aan de Viaductweg, waar we een nog lang niet afgeschreven pand zomaar sloopten en inwisselden voor een hele dure huur aan de Hofhoek in Poortugaal, moeten we nu geen fouten maken.
Een speciale begeleidingscommissie, bestaande uit raadsleden van álle partijen, werd goed op de hoogte gehouden van elke stap. Een stap op weg naar een nieuw huis. Een huis dat goedkoper moet worden dan wat we de afgelopen 15 jaar hebben verhuurd. De keuze voor een nieuwe plek is een politieke keuze geweest, die unaniem was. Er is geen inbreng van inwoners gevraagd. Daar kun je iets van vinden, maar zo is het gegaan. Prijs en toegankelijkheid hebben een belangrijke rol gespeeld. Het is nu tijd voor volgende en tevens grote stappen, waaronder de aankoop van de grond bijvoorbeeld. Dit is dan ook het moment dat de nieuwe partij GroenLinks dit dossier goed wil doorgronden, alvorens ook verantwoordelijkheid te dragen voor de besluiten. En als nieuw lid vielen hem dingen op en heeft hij een aantal terechte vragen.
GroenLinks vroeg in de raad steun voor hun motie die het college opriep om de aankoop van de bouwgrond uit te stellen tot na de gunning van de aanbesteding, een overzicht te maken van alle te verwachten kosten, alle denkbare financiële risico’s in kaart te brengen en dit aan de gemeenteraad voor te leggen als reflectie/evaluatiemoment.
Hoeft niet tot vertraging te leiden, ook niet tot kostenverhoging en heeft ook geen invloed op de onderhandelingen over de grondprijs. Het leidt wellicht wel tot een beter draagvlak, beter bewustzijn van risico’s en een moment waar een goede afweging nog te maken is. Prima toch?
Maar hoewel de kersverse politicus goed uitlegde wat de bedoeling van de motie was, de wethouder van het CDA in debat met onze fractievoorzitter alle punten uit de motie al overnam, was steun voor deze motie een brug te ver. “Bezinning leidt tot vertraging”, waren de wijze woorden van het CDA-lid Lennard Goudriaan. Zowel college als alle coalitiepartijen wezen de motie naar de prullenmand.

20181001 Overlast Delta – Mooie woorden in verkiezingstijd, maar nu?


Delta

Het Regionaal Veiligheidsoverleg heeft een beleidsplan geschreven voor 2019-2022. Hierin geven zij aan welke prioriteiten zij geven voor de inzet van politie in de hele regio. Het gaat om brede beleidslijnen, zoals o.a. inzet op contraterrorisme, ontwikkeling cyberbewustzijn en het prepareren op vraagstukken/conflicten in andere delen van de wereld. Kortom geen gangbare Albrandswaardse zaken, hoewel EVA goed begrijpt dat dit zeer belangrijke onderwerpen zijn in onze regio.
De gemeenteraad werd gevraagd om een zienswijze in te dienen over dit plan. Oftewel: heeft de gemeenteraad bedenkingen? Nee, we hebben geen bedenkingen. Wél heeft EVA, samen met de NAP, gevraagd om extra aandacht voor Antes/Delta en de Kijvelanden. Het is niet alsof het hier nu zo rustig is de laatste jaren. Én bovendien is er extra politiesterkte te verdelen. Albrandswaard komt daar nu niet in voor. In een 1e reactie liet de portefeuillehouder Wagner nog weten, dat hij op elke gelegenheid aandacht vraagt voor Delta en dat in de zienswijze is opgenomen dat we juist vanwege Delta het belangrijk vinden dat het wijkteam op sterkte blijft (of woorden van gelijke strekking). Alle politieke partijen blij. Bij beter lezen bleek dat er met geen woord gerept werd over Delta in de zienswijze.
Vandaar dat NAP en EVA dit tijdens de vergadering wilden corrigeren. Een amendement heet dat.
Het bleek te ingewikkeld. De portefeuillehouder kwam wat terug op de eerdere uitlatingen en ook de coalitiepartijen begrepen niet waar we ons druk om maakten. Zo zie je maar….

20181001 Louwerensplein – EVA motie wordt niet ondersteund


Louwerensplein

EVA diende in de raadsvergadering een motie in, die het college opriep met bewoners en winkeliers in overleg te gaan rondom de inrichting van Louwerensplein in Rhoon. Het ingediende marktinitiatief van slager Koot is door EVA positief ontvangen. Parkeren blijft echter een probleem, ook wanneer de nieuwe ontwikkeling voorziet in eigen parkeeropgave. EVA weet dat bewoners en ondernemers goede ideeën hebben over een meer optimale inrichting aldaar. Onze motie werd helaas niet gesteund door de voltallige coalitie. De wethouder ontraadde hem zelfs. In het debat met onze fractievoorzitter Thomas van der Knaap, gaf hij wel toe dit uit te voeren. Volgens wethouder Boender staat ‘participatie’ immers in het coalitiedocument en ‘het Louwerensplein’ in de programmabegroting en daarmee was alles gezegd.
EVA zal de komende maanden natuurlijk nadrukkelijk volgen op welke wijze het meedenken door bewoners en ondernemers wordt toegestaan.

20180930 EVA Nieuwsbrief september 2018

In deze nieuwsbrief gaan wij verder met het onderwerp van de vorige nieuwsbrief: het bouwen van de zo noodzakelijke woningen in Albrandswaard.

Bijna alle nieuwbouw ontwikkelingen leiden tot veel onrust; hoe komt dat?

Vaak zijn het de direct omwonenden die bezwaar maken of wijzigingen voorstellen, omdat men de nieuwbouw te dichtbij of te hoog vindt. Vaak zijn omwonenden te laat betrokken door de gemeente Albrandswaard, bijvoorbeeld omdat het gemeentebestuur dit een opgave vindt van de initiatiefnemer.

Meestal is er ook een probleem met het aantal parkeerplaatsen. Het was het onderwerp van onze straatactie in Rhoon op 29 september 2018.

Hoe het beter moet, begint altijd met communicatie met alle betrokkenen.

Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20180912 Zwembad Albrandswaard te vroeg opgeleverd!


Zwembad

Deze zomer is hard gewerkt aan de eerste grote stap van de broodnodige renovatie van het zwembad Albrandswaard. Het was een gek gezicht de laatste weken, het bad zonder water. Maar het lijkt er nu allemaal veelbelovend uit te zien. Op een aantal details na waren de werkzaamheden afgerond en is het bad opgeleverd. De zwemlessen konden weer hervat worden.

Dat bleek tegen te vallen. Ons bereikten berichten dat er mogelijk een gevaarlijke situatie zou zijn ontstaan. EVA heeft direct contact gezocht met wethouder Heezen. Vanuit de organisatie hebben we nu begrepen dat de renovatie wel klaar is, maar dat de bankjes, roosters en startblokken nog niet geplaatst konden worden. Deels heeft dit te maken met de late levering, deels met onderdelen die er niet waren, maar wel nodig waren. Inmiddels lijkt bijna alles hersteld en missen alleen de trapjes nog. Deze komen zo snel mogelijk.

Wij begrijpen dat het even schrikken was voor de zwemscholen. De wethouder had wellicht het zwembad wat later moeten vrijgeven. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat binnenkort iedereen weer met veel plezier kan zwemmen in het vernieuwde bad.

20180903 Hoogspanningskabels. Een gezondheidsprobleem?


Hoogspanning

EVA legt zorgen over hoogspanningskabels bij College.

Bewoners benaderden EVA met hun zorgen over mogelijke gezondheidsproblemen voor mensen die te dichtbij ondergrondse hoogspanningskabels wonen. Volgens een RTL programma zijn vooral kinderen kwetsbaar. Verder onderzoek is nog gewenst.
De vraag of er echt sprake is van gevaar voor de volksgezondheid wanneer je te dichtbij woont en of er in Albrandswaard ook woonsituaties zijn waar we ons zorgen over moeten maken, hebben we neergelegd bij het College van B&W.
De beantwoording van het College is voor EVA nu voldoende. Er is aangegeven dat er slechts 1 ondergronds tracé is en dat de dichtstbijzijnde woning er 80 meter vandaag ligt. Dit zou volgens het RIVM meer dan voldoende afstand zijn.

20180831 EVA Nieuwsbrief augustus 2018

In deze nieuwsbrief gaan wij in op de plannen die er zijn om in Rhoon gebouwen af te breken en op deze locaties nieuwe woningen te bouwen. Op zich goede ontwikkelingen, maar omwonenden hebben daar zorgen over.

Op 25 augustus heeft EVA een fietstocht langs 3 locaties georganiseerd om met belangstellenden en omwoners over deze ontwikkelingen van gedachte te wisselen. Wij zijn langs geweest bij Sonneheerdt (tegenover het kasteel), de leegstaande school de Meijlle aan de Kleidijk en het leegstaande Basita kantoorgebouw op de hoek van de Dorpsdijk en de Groene Kruisweg.

Rob-Littel  (de ombudsman van EVA) is betrokken bij een overlast situatie op het bedrijventerrein Overhoeken.

Eveneens geven wij u een korte opsomming  van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20180731 EVA Nieuwsbrief juli 2018

Na de verkiezingen in maart 2018 heeft de de politieke partij EVA even de tijd genomen om na te denken over haar nieuwe rol in de gemeentelijke politiek van Albrandswaard.

Na de zomermaanden gaan wij weer fris van start met de bekende straatacties en organiseren wij politieke cafés om van de inwoners van Albrandswaard te horen wat er leeft, zodat wij in onze rol als oppositiepartij u het beste kunnen vertegenwoordigen.

In de nieuwsbrief van juli 2018 gaan wij in op de ontwikkelingen rondom het zwembad en de rol van Rob-Littel als de ombudsman van EVA om u te helpen wanneer u vindt dat u niet gehoord wordt of verkeert geïnformeerd bent door de gemeente.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20171205 EVA bomen voor boerderij Verhoeff


Boerderij Verhoeff

In 2014 heeft EVA een inzamelingsactie gehouden voor een bomenfonds. Tijdens de EVA Op Straat acties is er geld ingezameld, waarbij EVA de toezegging deed het bedrag te verdubbelen. Er is € 663 opgehaald. Inclusief de bijdrage van EVA à € 663 was er dus totaal € 1326 beschikbaar.
Daarna volgde een moeizaam proces. Hoeveel bomen kan je voor dat geld kopen? Waar moeten zij komen te staan? Wie gaat die bomen planten?
Uiteindelijk heeft de gemeente Albrandswaard, in opdracht van EVA, 2 bomen geplaatst in het park in Rhoon en 2 bomen in Portland. Kosten € 820,10. Het restant à € 505,90 is overgemaakt aan De Stichting De Thuishoeve.
Deze stichting houdt zich bezig met het restaureren van de historische boerderij Verhoeff aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal. Het bedrag wordt besteedt aan het vervangen van oude zieke Italiaanse populieren door andere bomen en/of de aanplant van nieuwe fruitbomen.

20171120 Rhoonse stort, bomen worden gekapt


De Rhoonse stort wordt gesaneerd, de beschikking is afgegeven en onherroepelijk. Het slechte nieuws is dat 2000 bomen gekapt worden! Dat doet EVA maar ook inwoners van Albrandswaard en milieu organisaties veel pijn. De bestemming is gewijzigd van natuur/bossage naar groen. De 2000 bomen komen definitief niet terug in het herinrichtingsplan. Voor een ingezonden stuk van de Bomenridders in de Schakel, klik hier
De EVA fractie heeftt samen met PvdA een motie ingediend om de Rhoonse stort toch opnieuw te beplanten. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Voor de motie, klik hier

20171117 Veiligheid in Antes en TBS kliniek de Kijvelanden


Het landelijke nieuws is de afgelopen weken gedomineerd door het drama rondom kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, waarbij iemand gedurende zijn behandeling in de kliniek een verschrikkelijke misdaad heeft begaan in de omgeving van de kliniek.
De EVA fractie EVA merkt op dat naar aanleiding van dit incident bij diverse bewoners de vraag leeft in hoeverre in Albrandswaard vergelijkbare risico’s spelen, met de instelling Antes en TBS kliniek de Kijvelanden in Poortugaal.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20171102 Zwembad Albrandswaard blijft open


Zwembad Albrandswaard blijft nog 20 jaar open

De sluiting van het Zwembad Albrandswaard in Gemeente Albrandswaard leek onafwendbaar. Maar nu is er geld gevonden om het bad nog 20 jaar open te houden. Wethouder Maret Rombout over de toekomst van het bad.

Geplaatst door RTV Albrandswaard op Donderdag 2 november 2017

 

De sluiting van het Zwembad Albrandswaard in Gemeente Albrandswaard leek onafwendbaar. Maar nu is er geld gevonden om het bad nog 20 jaar open te houden. EVA wethouder Maret Rombout over de toekomst van het bad.
(Bron: RTV Albrandswaard)

20170716 Technische staat zwembad Rhoon


De landelijke politiek heeft alle gemeenten gevraagd de eigenaren van overdekte zwembaden te controleren op de naleving van de onderzoeksplicht naar de veiligheid en waar nodig handhavend op te treden. Omdat de gemeente Albrandswaard eigenaar is van het zwembad heeft de EVA fractie vragen gesteld.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20170709 SEVP dossier


De EVA fractie heeft aan het college vragen gesteld of het dossier Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (SEVP) negatieve gevolgen kan hebben voor de omvang van de Algemene Reserve.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20170617 Politiek Café – De Klepperwei


Klepperwei

EVA’ s politiek café leidt tot klankbordgroep Klepperwei.

Zaterdag 17 juni 2017 hield EVA een politiek café over de Klepperwei. Cora Nauta, onafhankelijk, was de dagvoorzitter van deze ontmoeting. Omwonenden en bewoners waren uitgenodigd om hun mening te geven over het huidige en toekomstige gebruik van de Klepperwei. Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van Rhoon bleek door de grote belangstelling op deze warme zaterdagmiddag.
Bert Euser, al jarenlang vrijwilliger voor de Klepperwei, gaf een inleiding. Klik hier
Floor van der Kemp heeft, op verzoek van de fractie van EVA, deze dag georganiseerd; voor een uitgebreid verslag, klik hier